شرکت ثنا الکترونیک نماینده گی فعال در همه ی شهر های کشورمان جذب میکند، درخواست خود را به شماره 09125162421 یا به ایمیل hitechsana2020@gmail.com ارسال کنید.

ارومیه- کیلومتر 11 جاده سرو- روبروی پردیس دانشگاه ارومیه-پارک علم و فناوری